ჩვენი მომავალი ჩვენს ხელშია

ოგესალმებით
"MOONQ" ტექნიკოსი

„მუნქ“ ტექნოსკოლის უპირველესი მისიაა ნიჭიერების გამოვლენა და მათთვის მაღალი დონის, თანამედროვე, ხარისხიანი პროფესიული განათლების მიწოდება. „მუნქი“ ნაკლებად განვითარებულ რეგიონებში მცხოვრებ ახალგაზრდებს, რომლებიც ურბანიზაციის გამო ეტაპობრივად მოწყვეტილნი არიან თანამედროვე სამყაროს, აძლევს შესაძლებლობას, საცხოვრებელი ადგილის გაუსვლელად შევიდნენ ცოდნის გლობალურ ბაზარზე.

01/04

მოდით გავიცნოთ ერთმანეთი უფრო ახლოს


რობოტიკა და დიზაინი. სულ 11 სპეციალობა. საგანმანათლებლო პროგრამის შინაარსი და სპეციალობების ჩამონათვალი ყოველწლიურად ექვემდებარება გარკვეულ ცვლილებებს ბაზრის მოთხოვნებიდან გამომდინარე.

პროგრამირება

პროგრამირების კურსების განმავლობაში სტუდენტები გაეცნობიან სხვადასხვა პროფესიას და პროგრამირების ენებს. ისინი შეისწავლიან ყველაზე პოპულარული პროგრამირების ენების ძირითად ელემენტებს და პრაქტიკული სამუშაოს სახით შექმნიან ვებ გვერდებს, სხვადასხვა აპლიკაციებს და დანერგავენ მიკროკონტროლერების პროგრამირებას სხვადასხვა სისტემის მართვისთვის.

რობოტიკა

რობოტიკა მოიცავს კურსებს ელექტროინჟინერიაში, რადიოელექტრონიკაში, მიკროსქემის დიზაინში, საკონტროლო მოწყობილობებისა და ავტომატიზაციის სისტემების დიზაინში და მექანიკის საფუძვლებს.

დიზაინი

ამ მიმართულებით კურსების გავლის სტუდენტები შეისწავლიან ვებ დიზაინს, გრაფიკულ დიზაინს და ციფრული დიზაინის სხვა სპეციალობებს. ვინაიდან დიზაინის შესწავლა დანარჩენი ორი დარგის პარალელურად წარიმართება, სტუდენტები, რომლებიც აირჩევენ ამ მიმართულებას, დიზაინერებად შეუერთდებიან სტუდენტები, რომლებიც აირჩევენ "პროგრამირების" და "რობოტიკის" სპეციალიზაციას. ამრიგად, ისინი გადადგამენ გუნდური მუშაობის პირველ ნაბიჯებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია შემდეგ ეტაპზე.

AboutUs

მოვინახულოთ ჩვენი ტექნოსკოლები

ტექნოსკოლა ტაშირი

გაიხსნა 2023 წელს

130 სტუდენტი

ტექნოსკოლა ვანაძორი

გაიხსნა 2023 წელს

80 სტუდენტი

ტექნოსკოლა სტეფანაკერტში

გაიხსნა 2021 წელს

110 სტუდენტი

ტექნიკური სკოლა აგორტში

გაიხსნა 2022 წელს

110 სტუდენტი

Управление человечком в режиме просмотра улицЧеловечек находится над картойУправление человечком в режиме просмотра улиц
Google
Картографические данные © 2023 Google
Картографические данные © 2023 Google

თქვენც შეგიძლიათ შეუერთდეთ ჩვენს პატარა ოჯახს

მოდით გამოვიკვლიოთ ჩვენი პროგრამა!


ამ ეტაპის ხანგრძლივობაა 1-დან 2 წლამდე, რაც დამოკიდებულია მოსწავლის პროგრესზე. ამას ჰქვია ‘აღმოჩენა’ მხოლოდ ამ საწყისი ეტაპის ყველა უნარ-ჩვევის შეძენის შემდეგაა შესაძლებელი შემდეგ ეტაპზე გადასვლა. ამ ეტაპის მიზანია სტუდენტის პრეფერენციებისა და შესაძლებლობების გამოვლენა, საბუნებისმეტყველო საგნების საბაზისო ცოდნის გაძლიერება, ალგორითმული აზროვნების განვითარება, IT დარგის ძირითადი სპეციალობების გაცნობა და წინასწარი ცოდნის მიწოდება.ეტაპის გავლის შემდეგ სტუდენტი იძენს რვა აუცილებელ უნარს, რომელიც დასჭირდება დარგის სხვადასხვა დარგს და შეძლებს მომავალი პროფესიის არჩევისას ორიენტირებას.

„სპეციალიზაციის“ ეტაპზე მონაწილეობა შეუძლიათ მხოლოდ იმ სტუდენტებს, რომლებმაც სრულად გაიარეს „აღმოჩენის“ ეტაპი. ამ ეტაპზე სამი მიმართულებაა: პროგრამირება, რობოტიკა და დიზაინი. სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს რომელიმე მათგანი ან დაესწროს ყველა კურსს ერთდროულად. მოეწყობა გრძელვადიანი კურსები, თითოეული მათგანის წარმატებით გავლის შემდეგ სტუდენტი ხდება მოცემული სფეროს დამწყები სპეციალისტი. მისი დასრულების შემდეგ სტუდენტი შეიძლება დასაქმდეს IT სექტორის კომპანიებში, სადაც მოცემული სპეციალისტის ვაკანსიაა.

სტუდენტებს, რომლებმაც წარმატებით დაასრულეს მინიმუმ ერთი გრძელვადიანი კურსი მეორე ეტაპზე, შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ სტადიაში „-მოდით განაცხადი“. ამ ეტაპზე სტუდენტების ან ჯგუფის ლიდერების ინიციატივით იქმნება გუნდები იდეის გარშემო „START-UP“-ის დასაწყებად. სოფლის თემებში IT პროფესიონალების ყოლა პირველ რიგში თემების მოდერნიზაციას გამოიწვევს. მათ შეუძლიათ სწრაფად და კომპეტენტურად მართონ თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა, შექმნან ადგილობრივი სისტემები, რომლებიც მონიტორინგს, ორგანიზებას და ავტომატიზირებას უკეთებს მათ მუშაობას, ეხმარება მათ შეკეთებაში ან განახორციელონ მარტივი შეკეთება, წარმოადგინონ სოფლის პროდუქტები როგორც შიდა, ისე უცხოურ ბაზარზე თანამედროვე ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად. გადაწყვეტილებები. კერძოდ, შექმნას ვებსაიტები და აპლიკაციები სოფლის ინფრასტრუქტურის პრობლემების თანამედროვე გადაწყვეტის უზრუნველსაყოფად, რაც შეიძლება გახდეს წარმოების, ვაჭრობის, ტურისტული თუ სხვა ბიზნესის ეფექტურობის გაზრდის საფუძველი. რობოტიკიდან მიღებული უნარები შეიძლება გამოყენებულ იქნას სოფლის მეურნეობის არაერთი პრობლემის გადასაჭრელად.

ვნახოთ, რას მიაღწიეს ჩვენმა სტუდენტებმა!

თქვენ შეგიძლიათ დაგვიჭიროთ მხარი ისევე, როგორც მათ


შეგიძლიათ გაიგოთ მეტი დეტალები აქ